پروژه خانم کمانیان - دماوند

نمونه اجراشده پرده شیدرول

تاریخ اجرا: تیر ماه 1399

نوع پرده: پرده شیدرول

نوع مکانیزم: زنجیری

کد پارچه: R-EU553

موقعیت: پرده پذیرایی

به جمع مخاطبان ما در اینستاگرام بپیوندید

صدها عکس پروژه‌های اجرا شده پرده پررنگ، بررسی نظرات، و…

اینستاگرام پرده پررنگ

نوع پرده: پرده شیدرول

نوع مکانیزم: زنجیری

کد پارچه: R-EU553

موقعیت: پرده اتاق خواب

نوع پرده: پرده پلیسه

نوع مکانیزم: دستی یکطرفه

کد پارچه: PNF1202

موقعیت:  پرده اتاق خواب