پروژه خانواده امامی - کرج - کوهسار

نمونه اجراشده پرده هانیکوم

تاریخ اجرا: تیر ماه 1399

نوع پرده: پرده هانیکوم

نوع مکانیزم: دستی یکطرفه

کد پارچه: HA351

موقعیت: پرده آشپزخانه

به جمع مخاطبان ما در اینستاگرام بپیوندید

صدها عکس پروژه‌های اجرا شده پرده پررنگ، بررسی نظرات، و…

اینستاگرام پرده پررنگ